PRL I PIERWSZE CZĘŚCIOWO WOLNE WYBORY –  W OCZACH UCZNIÓW 

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY  

DLA UCZNIÓW KLAS VII–VIII 

EDYCJA 2. 

 

 

Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego (alfabetycznie): 

 

 1. Brejt Pola                  Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku 
 2. Jabłońska Anna         Szkoła Podstawowa nr 9 w Malborku 
 3. Kaczyńska Lena         Szkoła Podstawowa nr 9 w Malborku
 4. Kłopotowska Hanna   Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku 
 5. Kratewicz Adrianna    Szkoła Podstawowa nr 9 w Malborku 
 6. Lica Aleksandra         Szkoła podstawowa nr 82 w Gdańsku 
 7. Popczyk Lena            Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku 

 

Prosimy Nauczycieli – Opiekunów uczniów o potwierdzenie mailowe  

do 25.03.2022 roku na obydwa adresy mailowe Organizatorów: 

 

sekretariat@sp82.edu.gdansk.pl 

filia_gdanska@wbpg.org.pl  

 

 Na adresy Nauczycieli zostanie przesłane zaproszenie na Finał Wojewódzki. 

 

 

 

 

                                                                           Komisja Konkursowa: 

                                                                           Janusz  Marszalec (Przewodniczący) 

                                                                            Zbigniew Walczak 

 

Informacje zawarte na grafice pojawiają się w zawartym tekście

PRL I PIERWSZE CZĘŚCIOWO WOLNE WYBORY – W OCZACH UCZNIÓW

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY

dla uczniów klas VII–VII

edycja 2.

REGULAMIN

Uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego zapraszamy do udziału w 2. edycji konkursu PRL I PIERWSZE CZĘŚCIOWO WOLNE WYBORY – W OCZACH UCZNIÓW.

 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zadaniem uczestnika jest wykonanie w dowolnej technice autorskiej planszy tematycznej w formacie A2 w pionie lub poziomie, która będzie obrazowała pamiątki, zdjęcia, zapiski, wspomnienia zgromadzone przez rodzinę i znajomych ucznia, a dotyczących okresu PRL-u, w szczególności wydarzeń Grudnia 1970 i pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce (w dniu 4 czerwca 1989 r.) oraz opowiedzeniu (jedynie przez uczestników finału wojewódzkiego)
o materiałach przedstawionych na planszy.

 

CELE KONKURSU

 • upowszechnianie postaw obywatelskich,
 • nabywanie wiedzy o czasach PRL-u, w tym wydarzeniach Grudnia 1970 i pierwszych częściowo wolnych wyborach,
 • nabywanie umiejętności pozyskiwania wiedzy i informacji historyczno-społecznych z różnych źródeł,
 • nabywanie umiejętności selekcji informacji pod kątem tematu,
 • wykorzystywanie w praktyce umiejętności graficznego przedstawienia tematu,
 • wykorzystanie w praktyce umiejętności wypowiadania się na forum na zadany temat.

 

ADRESACI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego.

 

TERMINARZ I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs ma trzy etapy. Szkolna komisja konkursowa wybierze pięć prac (pierwszy etap), które trafią pod ocenę Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (drugi etap). Finaliści, którzy zakwalifikują się do poziomu wojewódzkiego, zostaną poproszeni, aby opowiedzieli
o materiałach przedstawionych na planszy (trzeci etap).

 

Konkurs rozpocznie się 11 października roku, w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji, a finał odbędzie się w czerwcu 2022 roku.

 

październik 2021/ ogłoszenie konkursu, rozesłanie materiałów do szkół, promocja przedsięwzięcia na stronach internetowych organizatorów

listopad 2021/ przedstawienie uczniom regulaminu konkursu przez szkolnych koordynatorów przedsięwzięcia,

grudzień 2021/ zbieranie materiałów do pracy, rozmowy z członkami rodziny i/lub znajomymi rodzin, selekcja informacji, opracowanie koncepcji pracy,

styczeń 2021/plastyczne i merytoryczne przygotowanie pracy,

do 11 lutego 2022/ złożenie wykonanej planszy tematycznej wraz z Kartą Zgłoszeniową do Szkolnej Komisji Konkursowej

do 4 marca 2022/ wybór przez szkolną komisję konkursową pięciu najlepszych prac zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego i przesłanie/przywiezienie ich do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (Biblioteka Główna WiMBP, ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk,
z dopiskiem: Dział Promocji)

do 18 marca2022/ ogłoszenie przez Wojewódzką Komisję Konkursową nazwisk uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

początek kwietnia 2022/ Finał Wojewódzki - prezentacja prac przed Komisją Konkursową (omówienie planszy przez autora pracy). O dokładnym terminie
i formie prezentacji (stacjonarnie bądź on-line) Organizatorzy poinformują Uczniów i ich opiekunów odpowiednio wcześniej.

Około 4 czerwca2022 - uroczystość wręczenia nagród w miejscu wskazanym przez Organizatorów lub uroczystość on-line (nagrody zostaną wysłane pocztą).

 

NAGRODY

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie (tradycyjnej i/lub wirtualnej).

Nagrodami w konkursie będą też zestawy książek.

Uczniowie biorący udział w etapie wojewódzkim uzyskają tytuł FINALISTY.

Wojewódzka komisja konkursowa przyzna tytuły LAUREATA.

 

Organizatorzy

▪ Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku, tel.: 58 349 56 69,

e-mail: sekretariat@sp82.edu.gdansk.pl

▪ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Gdańska, tel.: 58 301 03 62,

e-mail: filia_gdanska@wbpg.org.pl.

 

KOMISJA KONKURSOWA

Janusz Ryszard Marszalec – przewodniczący Komisji Konkursowej, historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia najnowsza Polski,w latach 2008–2017 zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Agata Markiewicz-Babło- członek Komisji Konkursowej,dyrektor SP nr 82 w Gdansku, nauczycielka języka polskiegoi historii,współautorka formuły konkursu
i współorganizatorka konkursu.

Zbigniew Walczak - członek Komisji Konkursowej,kierownik „Filii Gdańskiej” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, współautor formuły konkursu, współorganizator konkursu.

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik poprzez przekazanie planszy(wraz ze swoimi danymi) do Konkursu potwierdza, że zgłoszona praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Rodzic/opiekun prawny autora planszy w Karcie Zgłoszeniowej deklaruje, że utwór spełnia powyższe wymagania.
 2. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
 3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora z nadesłanych utworów.
 4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża w Karcie Zgłoszeniowej zgodę na nieodpłatne wykorzystywaniepracy w całości lub we fragmentach
  w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych celach promocyjnych, tj. publikacje drukowane i cyfrowe, strony internetowe, wszelkie materiały promocyjne, prezentacje, z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu.
 5. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów nagrodzonych z chwilą wydania nagrody, co uprawnia go do korzystania z utworu
  i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania
  i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także uprawnia go do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w związku z sytuacją epidemiologiczną w województwie pomorskim.
  O zmianie regulaminu Organizatorzy poinformują na swoich stronach internetowych.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszeniowa.
 4. Pytania w sprawie konkursu można kierować do Organizatorów:
 • Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku

tel.: 58 349 56 69, e-mail: sekretariat@sp82.edu.gdansk.pl

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Gdańska, tel.: 58 301 03 62,

e-mail: filia_gdanska@wbpg.org.pl

 

INFORMACJA o ochronie danych osobowych

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu,
i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, wpisana do rejestru instytucji kultury województwa pomorskiego pod nr 6/99.

 

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.

 

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu (w którym uczestnik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i szkoły, do której uczęszcza). Przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art.6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody lub przez rok po zakończeniu Konkursu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty,
które świadczą nam usługi (np. usługi prawne, usługi informatyczne).

 

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych
lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres
e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.