Dyrekcja szkoły:
1. Dyrektor szkoły – mgr Agata Markiewicz-Babło
2. Wicedyrektor szkoły – mgr Katarzyna Wrzeszcz-Barbasiewicz
 
Organy szkoły:
1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców.

Organy szkoły współdziałają ze sobą:
- każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
- organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
- kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów.
- przewodniczący organów lub ich przedstawiciele mają prawo do zapowiedzianego uczestnictwa w zebraniach innych organów.

Szczegółowe zadania organów szkoły znajdują się w Statucie Szkoły.

Zadania ogólne dyrektora

Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. (Art. 7 ust. 1 Karty Nauczyciela)

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
- dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 
- realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
- tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
- zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
- zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych                         i opiekuńczo-wychowawczych. (Art. 7 ust. 2 Karty Nauczyciela )

Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
(Art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty)

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
- kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 
- sprawuje nadzór pedagogiczny (...),
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
- realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
- odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów (...), przeprowadzanych w szkole,                         
- stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,                                     w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
(Art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty)

Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki.  (Art. 40 ust. 4 ustawy o systemie oświaty)
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. (Art. 40 ust. 6 ustawy o systemie oświaty )

Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. ( Art. 40 ust. 7 ustawy o systemie oświaty )

Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, (...) niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności  z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. ( Art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty )

Współpraca dyrektora z innymi organami szkoły
Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. ( Art. 39 ust. 4 ustawy o systemie oświaty )

Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych także na wniosek samorządu uczniowskiego.
Art. 51 ust. 9 ustawy o systemie oświaty

W posiedzeniach rady szkoły lub placówki może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub placówki.
Art. 51 ust. 6 ustawy o systemie oświaty

Dyrektor ustala program wychowawczy lub profilaktyczny w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, o ile rada rodziców nie uchwaliła programów w porozumieniu z radą pedagogiczną.
Art. .54 ust. 4 ustawy o systemie oświaty

Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje (...) wyraża dyrektor szkoły lub placówki po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. Art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty

W wykonywaniu zadań (związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej), organy prowadzące szkoły i placówki oraz dyrektorzy szkół i placówek współdziałają z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych.
§ 10 rozporządzenia w sprawie (...) zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych

Zadania dyrektora związane z organizacją szkoły

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, (...) - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
§ 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
§ 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów

Za wykonanie obowiązków związanych z systemem informacji oświatowej odpowiadają: 
1. dyrektor szkoły lub placówki oświatowej (...) Art. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie informacji oświatowej

W przypadku, braku możliwości prowadzenia przez szkołę lub placówkę oświatową albo jednostkę organizacyjną, bazy danych oświatowych w formie elektronicznej dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej, jest obowiązany do przekazywania organowi prowadzącemu danych niezbędnych do prowadzenia bazy danych oświatowych. Art. 5 ust. 4 ustawy o informacji oświatowej

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. ( § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów )

Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
§ 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów

Dyrektorzy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane przez pięć dni w tygodniu, w porozumieniu z radą szkoły i radą pedagogiczną, mogą potraktować dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę (...) § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę. ( § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego)

Dyrektor szkoły  decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej

Dyrektor szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki przyjmuje i kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr (...)
§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół

Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin zajęć z języka polskiego (dla cudzoziemców) ustala, w porozumieniu z gminą, dyrektor szkoły lub placówki, w której organizowana jest nauka języka polskiego.
(§ 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół)

 

Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły.
§ 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii

Dodatkowe zajęcia edukacyjne (...) dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
§ 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
§ 2 ust. 10 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:
- obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- zajęć religii/etyki,
- dodatkowych zajęć edukacyjnych (...), jeżeli takie zajęcia są prowadzone.
§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.
§ 7 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, odpowiednio zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
Art. 22a ust. 2e ustawy o systemie oświaty

Program wychowania przedszkolnego (...), dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dyrektor odpowiednio przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady przedszkola lub szkoły, a jeżeli nie została ona powołana - opinii rady rodziców lub innego przedstawicielstwa rodziców.
§ 24 ust. 6 rozporządzenia w sprawie (...) programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników

Programy nauczania, (...) dopuszcza do użytku w danej szkole i włącza do szkolnego zestawu programów dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, a jeżeli nie została ona powołana - opinii rady rodziców lub innego przedstawicielstwa rodziców.
§ 24 ust. 11 rozporządzenia w sprawie (...) programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników

Dyrektor przedszkola lub szkoły ustala zajęcia, w których, ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, uczestniczą nauczyciele i specjaliści.
§ 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie (...) kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. ( § 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły lub placówki trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów ( § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony,
§ 18 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem”, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych ( § 42. ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy )

Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im ( § 51 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły                             o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki