Zgodnie z Krajowym Rejestrem Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej i otrzymała numer identyfikacyjny REGON 190884454.
 
Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku jest placówką publiczną, szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi. Realizuje cele
i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
• szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
• kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
• sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 
Naszą szkołę wyróżnia: pełna indywidualizacja pracy z uczniem, język angielski od klasy "0", wysoki poziom nauczania.
Zapewniamy :naukę poprzez zabawę i praktyczne działanie ( motto procesu dydaktycznego „ Uczę się przez działanie, uczę się przez doświadczenie”), bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój dziecka.
Świetlicę czynną w godzinach 6.30-17.00.
Realizację programów profilaktycznych.
Oferujemy: pomoc dzieciom z ryzykiem dysleksji, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapię pedagogiczną i logopedyczną, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, rewalidację dla dzieci z klas integracyjnych, szeroką gamę zajęć rozwijających zainteresowania i pasje, naukę języków.
Oferujemy bogatą gamę zajęć z myślą o dzieciach zdolnych oraz poszukujących swoich mocnych stron.Zajęcia umożliwiają naukę języków ( angielski, hiszpański, kaszubski), rozwijają zdolności artystyczne, rozbudzają kreatywność i ciekawość w wielu dziedzinach, podnoszą sprawność fizyczną, uczą dzieci współpracy, a przede wszystkim dają dużo radości i satysfakcji.
Uczymy się i pracujemy na obrzeżach dużego miasta korzystając w pełni z jego szerokiej oferty - dzieci jeżdżą do kina, teatru, na wystawy, warsztaty, plenery. Uczestniczą w edukacji naukowej, ekologicznej i społecznej, biorą udział w atrakcyjnych wycieczkach i wyjazdach tematycznych.