1. Stypendium szkolne – socjalne  
Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańsk.
Wniosek składają rodzice / prawni opiekunowie lub za zgodą rodziców / prawnych opiekunów dyrektor szkoły lub stypendium przyznawane jest z urzędu.
Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Wnioski należy składać we wrześniu w danym roku szkolnym w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR w Gdańsku.

2. Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Jednorazowe stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznaje Prezydent Miasta Gdańska

PLIK "uchwała RMG.- stypendia PMG"

3. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora Szkoły
Ustawa o systemie oświaty przewiduje udzielanie uczniom pomocy o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki.