GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

10.15-10.25

11.10-11.30

14.10-14.30

 

7.00-10.15

13.15-14.15

 

7.00-9.30

13.15-13.25

14.10-14.15

 

8.30-11.30

12.30-13.25

 

7.00-7.40

8.30-8.35

9.30-10.25

11.10-12.45

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

w Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku im. Prof. J. Czochralskiego

Podstawa Prawna:

Ustawa z  30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz.811; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014 w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe -Dz.U. z 2014r. poz.907

Regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 • Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania w danym roku szkolnym.
 • Ćwiczenia są własnością ucznia i są przekazywane wraz z podręcznikami.
 • Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej najpóźniej do 20 czerwca.
 • Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczenia zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi przedmiotu, bibliotekarzowi lub  
 • Rodzic/Opiekun prawny Wypożyczającego ponosi odpowiedzialność w  przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników zobowiązany jest do wpłaty  na konto, która pokrywa koszt zakupu nowego  podręcznika.
 • Uczniowie są zobowiązani do obłożenia podręczników oraz do  ich podpisania w sposób trwały na wewnętrznej okładce. Na bieżąco należy wymieniać zużytą okładkę.
 • Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp. Rodzica/Opiekuna prawnego zobowiązuje się do  nadzorowania stanu podręcznika w ciągu roku szkolnego.
 • Rodzic/Opiekun prawny potwierdza podpisem, że zapoznał się  z Regulaminem  na pierwszym zebraniu  lub do końca września.
 • Uczeń zostaje zapoznany z Regulaminem i innymi szczegółowymi  informacjami w momencie otrzymania podręczników. Nadzór nad sprawnym przekazywaniem oraz zwrotem podręczników sprawują: w kl. I-III  wychowawcy, w kl. IV-VIII nauczyciele przedmiotu oraz wychowawcy.
 • Regulamin znajduje się bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty i biblioteka.
 • Wszystkie dane osobowe w kategoriach (dane dziecka i rodziców) są przetwarzane w celu świadczenia usług wypożyczenia podręczników na podstawie art.6 ust.1 d) RODO w ciągu całego okresu realizacji.